Tämä on Purot.net -wiki

Purot.net opetuksessa

Purot.net on yhteistyö- ja oppimisalusta, joka tarjoaa turvallisen ja helppokäyttöisen yhteisöllisen työtilan koko koulun käyttöön. Kullekin luokalle ja ryhmälle voidaan perustaa oma sivusto, joka on niin opettajien kuin oppilaiden käytettävissä.

  • Opettajat voivat käyttää Purot.net:iä opetussivustojen tekoon.
  • Oppijat voivat palauttaa Purot.net:in kautta vastauksiaan. 
  • Projekti- ja ryhmätyöskentelyssä Purot.net:issä voidaan tehdä ryhmätuotoksia.
  • Purot.net:iä voidaan käyttää myös opettajien välisessä yhteistyössä sekä koulun ja kotien yhteisissä projekteissa

 

LUOKAN / RYHMÄN OMA TILA

Wikialusta on luokan tai ryhmän oma tila verkossa esimerkiksi tiedonvälityksen, omien tuotosten ja keskustelun kanavaksi. Kukin ryhmä voi muokata wikin oman näköisekseen. Yhteinen työtila tukee ryhmän yhteisöllistä ja avointa toimintakulttuuria.

OPETUKSEN JA OPPIMISEN TUKENA

Wiki tukee opetusta oppimisprosessin eri vaiheissa: sitä voidaan hyödyntää niin tiedon jakamiseen kuin uuden tiedon rakenteluun. Tehokkaimmillaan yhteistyö- ja oppimisalusta toimii vuorovaikutuksen edistäjänä.

HYÖDYT OPETTAJALLE

Wikialusta tarjoaa opettajalle monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa opetusta ja luoda luokalleen tai ryhmälleen oman tilan verkkoon. Ominaisuuksiensa ansiosta Purot.net helpottaa ja tehostaa opettajan työskentelyä.

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ OPPIJALLE

Wiki mahdollistaa oppilaille kattavan ja luotettavan välineen tiedon rakenteluun sekä keskusteluun. Oppimisalustan avulla aktiivinen oppilas on keskeinen osa yhteisöllistä oppimisprosessia.

KOULUSTA YHTEISÖKSI

Wikiä voidaan käyttää koko kouluyhteisön yhteisenä työkaluna helpottamaan niin koulun sisäistä kuin kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta.

 


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.