Tämä on Purot.net -wiki

Opetuksen ja oppimisen tukena

Purot.net on monipuolinen yhteistyöalusta, joka tukee oppimisprosessin eri vaiheita. Se on luotettava ja turvallinen paikka jakaa, käsitellä ja rakentaa tietoa. Monipuolisen sisällöntuotannon lisäksi wikialustalla on mahdollista keskustella: nämä ominaisuudet kannustavat yhteisölliseen oppimiseen.

Purot.net on luotu tukemaan yhteisöllistä työskentelyä ja oppimista, jossa tietoa jaetaan ja rakennetaan yhdessä muiden kanssa. Sen avulla niin koulun arki kuin opetuksen kehittäminenkin sujuvat jouhevasti. Yhteistyö- ja oppimisalustaa käyttämällä opitaan niin teknisiä taitoja, medialukutaitoa kuin vuorovaikutustakin. Samalla tuetaan koulun toimintakulttuurin kehittymistä entistä avoimemmaksi.

Purot.net opetuksen ja oppimisen tukena

Monipuolinen opetuksen materiaalipankki

Purot.net on joustava väline erilaisten materiaalien luomiseen ja jakamiseen. Sen avulla läksyt, opetusmateriaalit, ajankohtaiset tiedotteet ja muut tärkeät dokumentit ovat kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Opettajien ja oppilaiden lisäksi myös vanhemmille voidaan antaa mahdollisuus päästä näkemään opetuksen sisältöjä. Wikin käyttö on helppoa, mutta se luo monia mahdollisuuksia. 

Opetusmateriaalien käytön suhteen wiki on erityisen joustava ja tarjoaa mahdollisuuksia mitä erilaisimpien aineistotyyppien hyödyntämiseen. Samalla alustalla voidaan julkaista materiaalia tukemaan erilaista ja eritasoista oppimista: tekstistä ääneen, videoista peleihin, sosiaalisen median sisältöjä ja niin edelleen. Purot.net:in hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana: esimerkiksi musiikin tuntia varten wikiin voidaan upottaa näytteitä erilaisista musiikkityyleistä tai teettää kuuntelupäiväkirjoja; kotitaloudessa voidaan hyödyntää kokkiohjelmia tai teoriatunneilla oppimista voidaan aktivoida vaikka visojen avulla. Oppimisalustaa on onnistuneesti sovellettu myös liikuntatunneilla. Wiki soveltuu siis niin teoreettisten kuin käytännön aineiden opetukseen. 

Yhteistyö- ja oppimisalustalle tallennettua aineistoa on helppo muokata, jolloin käytettävissä oleva tieto päivittyy yhtä aikaa kaikille käyttäjille. Wiki toimii siis myös ajankohtaisena tiedotuskanavana koulun eri toimintojen tarpeisiin. Opettaja voi työstää ja julkaista aineistoa omassa aikataulussaan. Samoja aineistoja voi kätevästi muokata esimerkiksi eri ryhmille sopiviksi, mikä helpottaa opettajien ajankäytön haasteita. 

Oppilaat mukaan sisällöntuotantoon

Wikialustalla opettaja voi antaa palautetta oppilaiden työskentelystä. Yhteisöllisen toimintakulttuurin keskeinen piirre on kuitenkin se, että kaikki osallistuvat oppimisprosessiin aktiivisina toimijoina. Purot.net:in avulla myös oppilaat pääsevät mukaan tuottamaan ja muokkamaan sisältöjä. Opettaja on sisällöllinen asiantuntija, mutta tiedon rakentelu ja prosessointi aktivoivat oppilaiden omaa oppimista tehokkaalla tavalla. 

Erilaisten tehtävien teettäminen sujuu wikin avulla joustavasti: oppilaat voivat työstää tehtäviään ajasta tai paikasta riippumatta niin itsenäisesti kuin yhdessä. Opettaja voi valvoa tehtävien tekoa ja tehdä arviointia koko prosessin ajan. Oppilaat työstävät annettuja aiheita tuottamalla wikiin uutta sisältöä ja keskustelemalla muista sisällöistä.

Oppimisalustan monipuolisten mahdollisuuksien ansiosta oppimisprosessissa voidaan hyödyntää oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita ja muuta osaamista. Aiempien kokemuksien mukaan oppilaiden mahdollisuus osallistua itse sisällöntuotantoon vahvistaa oppimistuloksia.

Yhdessä oppiminen

Sisällöntuotannon lisäksi purot.net:in toinen keskeinen ominaisuus on mahdollisuus keskustella. Oppilaat voivat, paitsi opettajan, myös muiden oppilaiden kanssa keskustella niin olemassa olevasta sisällöstä kuin omista ja toistensa tuotoksista. Asioiden jatkuva prosessointi edistää oppimista. Oppilaat voivat kommenteissaan tuoda esiin omia ajatuksiaan, esittää kysymyksiä ja jakaa lisätietoa. Tietoa jaetaan yhteisesti. Oppiminen voi tapahtua erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tällainen toimintakulttuuri edistää niin luovaa ajattelua kuin vastuunottokykyäkin.  

Sivuston ylläpitäjät voivat tarkoin määritellä sisällön ja keskustelujen julkisuuden ja yksityisyyden. Näin ollen purot.net on turvallinen ympäristö eri-ikäisille oppijoille harjoittaa vuorovaikutustaitoja. 


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.