Tämä on Purot.net -wiki

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 13.02.2013 lähtien (päivitetty 25.5.2018 yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten osalta).

1. Yleistä

 1. Nämä käyttöehdot koskevat Innowisen (Y: 1919750-1) tuottaman Purot.net-wikipalvelun käyttöä osoitteessa https://purot.net/ sekä erikseen asennettuja Purot.net-wikin yritys- ja koulupakettien käyttöä. Käyttäessään palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot, palvelun tietosuojaperiaatteet sekä mahdolliset muut käyttöehdot. 
 2. Palvelun kautta voi olla mahdollista päästä käyttämään kolmansien osapuolten palveluita, tuotteita ja aineistoja. Innowise ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista, tuotteista ja aineistoista, vaikka niitä käytettäisiin Purot.net-palvelun kautta. Näiden käytöstä syntyvät sopimukset ovat käyttäjän ja kolmansien osapuolten välisiä, eikä Innowise ole tällöin sopimuksen osapuolena. 
 3. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, palvelun käyttö ei ole sallittua. 
 4. Innowise pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja sekä maksullisten palvelujen hintoja. Käyttäjä sitoutuu tarkistamaan käyttöehtojen muutokset sekä noudattamaan muutoksia välittömästi.
 5. Purot.net:in yritys- tai koulupaketin tilannut organisaatio vastaa viime kädessä palvelunsa käytöstä. Tämä tarkoittaa, että Innowisen ja yritys- tai koulupaketin yksittäisen käyttäjän välille ei synny sopimussuhdetta näiden käyttöehtojen hyväksymisestä huolimatta. Palvelun käytölle on tällöin voitu asettaa palvelun tilaajan toimesta ehtoja, jotka voivat poiketa näiden käyttöehtojen kohdista 2.1-2.6. 
 6. Purot.net:in yritys- tai koulupaketin tilannut organisaatio on rekisterinpitäjä kyseisen palvelun käyttäjille. Innowise on tällöin henkilötietojen käsittelijä, mistä sovitaan erikseen. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin Purot.net:in tietosuojaperiaatteita

2. Palveluun rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset

 1. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä antaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa sekä haluamansa käyttäjätunnuksen ja siihen liittyvän salasanan. 
 2. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen: sitä ei saa luovuttaa tai muulla tavoin siirtää toisen henkilön käyttöön. Mikäli käyttäjätunnus ja salasana päätyy toisen henkilön tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Innowiselle. 
 3. Käyttäjätunnuksia saa luoda tarvittaessa useamman kuin yhden, esimerkiksi oman wikin testaamista varten.   
 4. Käyttäjätunnuksen rekisteröinyt käyttäjä on täysimääräisesti vastuussa käyttäjätunnuksellaan mahdollisesti tehdyistä vahingoista Innowiselle ja kolmansille osapuolille.
 5. Innowise voi sulkea toistaiseksi tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sopimusrikkomusta on pidettävä mahdollisena.
 6. Koska palveluun rekisteröityminen edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä ja luo sopimussuhteen Innowisen ja käyttäjän välille, rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää ja oikeustoimikelpoisuutta. Alaikäinen käyttäjä voi kuitenkin rekisteröityä palveluun huoltajansa hyväksynnällä tai silloin, kun käyttö koskee Purot.net:in yritys- tai koulupakettia ja lupa palvelun käytölle on saatu sen tilaajalta (esim. koululta). 

3. Rajoitettu käyttöoikeus palveluun

 1. Innowise antaa palvelun käyttäjälle rajoitetun ja peruutettavissa olevan ei-yksinomaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeus koskee sekä rekisteröityneitä että rekisteröitymättömiä käyttäjiä.
 2. Käyttöoikeuden perusteella käyttäjä voi rajoituksin lukea ja muokata palvelussa olevia sisältöjä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Luku- ja muokkausoikeudet riippuvat palveluun luotujen wikisivustojen julkisuus- ja käyttöoikeusmäärittelyistä sekä siitä, mihin wikeihin käyttäjä on liittynyt tai saanut jäsenyyden.
 3. Käyttäjä hyväksyy, että palvelun sisällöt sekä sisältöjen julkisuus ja käyttöoikeudet voivat muuttua. Innowise ei vastaa palvelun sisällöllisestä tarjonnasta eikä ole velvollinen toimittamaan palvelusta poistettuja sisältöjä uudelleen saataville.
 4. Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan sekä vastaa siitä, että hänen käyttämänsä laitteet, ohjelmistot ja verkkoyhteydet soveltuvat palvelun käyttöön, eivätkä aiheuta palvelulle tavallisesta poikkeavaa kuormitusta tai muuta vahinkoa.

4. Palvelun sisältöjen tekijänoikeudet

 1. Jokaisella palvelussa olevalla wikillä ja yksittäisellä sivulla voi olla yksilölliset tekijänoikeusehdot, joita käyttäjän on noudatettava palvelun kautta saatavilla olevien sisältöjen käytössä. Mikäli muuta ei ilmoiteta, palvelun kautta saatavien sisältöjen kaikki oikeudet ovat niiden alkuperäisillä tekijöillä ja oikeudenhaltijoilla.
 2. Tuottaessaan palveluun sisältöä käyttäjä sitoutuu luovuttamaan luomansa sisällön muiden palvelun käyttäjien käyttöön kulloisenkin wikin tekijänoikeusehtojen sekä tämän sopimuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa kyseessä olevat ehdot ennen sisältöjen lisäämistä palveluun. Käyttäjä hyväksyy sen, että hänen tuottamansa sisältöjen oikeudet voivat tämän ehdon perusteella siirtyä muille käyttäjille.  
 3. Käyttäjä hyväksyy, että tuottaessaan palveluun sisältöä, hän antaa muille palvelun käyttäjille oikeuden muokata sitä. Yhdessä muokattujen sisältöjen tekijänoikeus on sen tuottamiseen osallistuneilla käyttäjillä yhdessä. 
 4. Tuodessaan palveluun muita kuin itse tekemiään teoksia käyttäjän vastuulla on tarkistaa, ettei niiden käyttö tässä palvelussa riko muiden osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia. Käyttäjän on mainittava teoksen yhteydessä asianmukaisesti sen tekijät sekä muut tekijänoikeustiedot. 
 5. Palveluun tallennettujen tiedostojen ja muiden sisältöjen oikeudet eivät siirry Innowiselle. Innowisella on kuitenkin oikeus tehdä tiedoista kopioita, ohjelmallisia koosteita, hakuindeksejä sekä käsitellä niitä muilla tavoin voidakseen tarjota sopimuksen kohteena olevaa palvelua sekä kehittääkseen sitä.

5. Käyttörajoitukset

 1. Asiakkaan on noudatettava palvelun käytössä Suomen lakia. Asiakas ei saa tallentaa palveluun tekijänoikeuslakia loukkaavaa sisältöä, aikuisviihdettä tai muuta asiatonta materiaalia. Innowisella on oikeus valvoa palvelun käyttöä sekä poistaa kyseinen materiaali.
 2. Palvelun sisäiset murtautumisyritykset sekä käyttörajoitusten kiertäminen ovat kiellettyjä. 

 

6. Maksullisten palvelujen ehdot

Seuraavat ehdot koskevat Purot.net-palvelun maksullisia toimintoja. Huom. nämä ehdot eivät koske yritys- ja koulupaketteja, vaan niistä tehdään erillinen palvelusopimus. 

6.1. Yleistä maksullisista palveluista

 1. Palvelussa voi olla käytettävissä maksullisia toimintoja. Näiden toimintojen käyttö edellyttäää 18 vuoden ikää sekä oikeustoimikelpoisuutta. 
 2. Maksullisten palvelujen hinnat esitetään palvelussa. Maksullisten palvelujen tilaus tapahtuu pääsääntöisesti verkkotilauksena Purot.net-palvelusta käsin. 
 3. Maksullisten palvelujen maksaminen tapahtuu pääsääntöisesti etukäteen. Käyttäjä saa käyttöoikeuden ostamiinsa maksullisiin palveluihin vuokra-ajaksi eli siksi ajaksi, jolle palvelu on maksettu.
 4. Palvelun maksullisten toimintojen käyttäminen voi edellyttää asiakkaalta Innowisen esittämien lisäehtojen ja/tai kolmansien osapuolten maksupalvelujen käyttöehtojen hyväksymistä. 
 5. Innowise vastaa palveluun tallennettujen tiedostojen ja muiden sisältöjen varmuuskopioinnista hyväksi katsomallaan tavalla. Innowise voi tarvittaessa palauttaa varmuuskopioituja tietoja maksua vastaan.

6.2. Käyttötuki

 1. Innowise tarjoaa virallisen käyttötuen maksullisille palveluille. Käyttötuki koskee vain Purot.net-palvelun omia toimintoja. 
 2. Innowisen tarjoama käyttötuki tapahtuu sähköpostitse support@purot.net. Vastausaika on maksimissaan 3 arkipäivää.

6.3. Ongelmatilanteet ja korvausvelvollisuus

 1. Ongelmatilanteen sattuessa Innowise on velvollinen tutkimaan vian saatuaan siitä ilmoituksen sekä antamaan lisäohjeita käyttäjälle. Mikäli vian syy on Innowisessa, sen vastuulla on korjata vika kohtuullisessa ajassa. Muutoin vian tutkiminen ja korjaaminen on maksullinen palvelu.
 2. Innowise ei vastaa mahdollisista teknisistä vioista, verkkoyhteyden häiriöistä, asiakkaan toimien tai kolmansien osapuolten aiheuttamista ongelmista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat Innowisen palvelujen käytöstä
 3. Innowisen korvausvelvollisuus koskee vain yli 24 tuntia kestäneitä vikatilanteita. Korvausvaade on esitettävä kirjallisesti perusteluineen. Innowisen korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään 30 päivän palveluhinnan hyvittämiseen laskutuksessa. 

6.4. Sopimuksen irtisanominen ja palvelun sulkeminen

 1. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa palvelun. 
 2. Innowisen puolelta sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. 
 3. Asiakkaan puolelta sopimuksen irtisanomisaika on irtisanomishetkellä kuluvan laskutuskauden jäljellä oleva aika. 
 4. Innowisella on oikeus rajoittaa asiakkaan käyttöoikeuksia tai lopettaa palvelu ilman irtisanomisaikaa, jos asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai jättää sopimuksen mukaisen maksun maksamatta.
 5. Asiakkaan vastuulla on tallentaa palvelusta tarvitsemansa tiedot ennen palvelun sulkemista.

 


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.